Obwodnica Gdańska – opis projektu

pol-obwodnica-gdanska

OPIS PROJEKTU

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały
(Południowa Obwodnica miasta Gdańska)

Obwodnica Południowa stanowi połączenie Obwodnicy Trójmiasta (drogi S6) oraz Autostrady
A-1 z drogą krajową nr 7 oraz Trasą Sucharskiego, stanowiącą dojazd do Portu Morskiego w
Gdańsku. Jest to ciąg połączenia Aglomeracji Trójmiejskiej z korytarzem transportowym
nr VI ( Gdańsk – Katowice – Żylina ) stanowiącym przyszłościowe rozszerzenie
Transeuropejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej TINA. Długość projektowanego odcinka
S7 wynosi 17,86 km.
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Gminy Pruszcz Gdański, Kolbudy i Cedry Wielkie oraz
na terenie miasta Gdańska w województwie pomorskim.

Południowa Obwodnica Miasta Gdańska to:

 • 17,9 km drogi ekspresowej,
 • estakada o długości 2 778,1 m,
 • 5 węzłów dwupoziomowych (zespolony Straszyn, Lipce, Olszynka, Przejazdowo, Koszwały).

Dokonane/planowane modyfikacje Decyzji KE: nie ma podpisanego memorandum
finansowego.

Odcinki realizacyjne:
1. Gdańsk (A1) – Koszwały

Projekt budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Gdańsk (A1) – Koszwały obejmuje dwa
kontrakty:
1. „Zarządzanie i nadzór inwestorski nad budową drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk
(A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)”

 • Data podpisania. 21.09.2009 r.
 • Wykonawca:
  Konsorcjum firm:
  1) Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. (Lider);
  2) ECM Group Polska Sp. z o.o.;
 • Wartość: brutto 6 939 360,00 PLN
 • Planowany/rzeczywisty czas realizacji: 48 miesięcy (licząc od daty wydania polecenia
  rozpoczęcia realizacji Umowy – 29.09.2009 r.)

2. „Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)”

 • Data podpisania 06.10.2009 r.
 • Wykonawca:
  Konsorcjum firm:
  1) BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A.
  2) WAKOZ Sp. z o.o.;
 • Wartość: brutto 1 126 411 068,70 PLN
 • Planowany/rzeczywisty czas realizacji: 24 miesiące (bez okresów od 15 grudnia do 15
  marca)
 • Planowany/rzeczywisty czas realizacji: 24 miesiące (bez okresów od 15 grudnia do 15
  marca) licząc od daty wydania polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy – 15.10.2009 r.

Inwestycja zaprojektowana została przez Biuro Projektowo-Konsultacyjne
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.

Zakres inwestycji obejmuje:

Przyjęte założenia inwestycyjne wiążą się z budową odcinka drogi ekspresowej o ograniczonej
dostępności wraz z konieczną infrastrukturą drogową zapewniającą poprawne powiązania
komunikacyjne. Obsługa przyległego terenu na poziomie lokalnym zostanie zapewniona
poprzez istniejący i przebudowywany układ dróg lokalnych i projektowane drogi dojazdowe.

W ramach zapewnienia powiązania drogi S7 z przyległym terenem przewidziano budowę 5
węzłów dwupoziomowych:

 • węzeł zespolony „Straszyn”
  • na skrzyżowaniu drogi S6 w km proj. 0+794,97 ( km istn. S6 343+041,18) z drogą S7 w km proj. 0+000,00
  • na skrzyżowaniu drogi S6 w km proj. 1+960.74 (km ist. S6 344+203,00) z drogą wojewódzką Nr 222 w km proj. 0+263,91,
 • węzeł „Lipce” na skrzyżowaniu drogi S7 km 3+211,01 z Traktem Świętego Wojciecha km
  0+404.19 – drogą klasy G (dr. kraj. Nr 1),
 • węzeł „Olszynka” na połączeniu drogi S7 w km 8+636,14 z Trasą Sucharskiego drogą
  klasy GP do Portu Morskiego w Gdańsku
 • węzeł ”Przejazdowo” na skrzyżowaniu drogi S7 w km 11+537,76 z dotychczasową dr.
  kraj. Nr 7 klasy G oraz drogą wojewódzką nr 226 klasy Z,n
 • węzeł „Koszwały” na skrzyżowaniu drogi S7 w km 16+667,49 z drogą powiatową
  i podłączenie do odcinka starej drogi krajowej Nr 7 klasy G,

Obwodnica dodatkowo na odcinku projektowanej estakady krzyżuje się w dwóch poziomach z
dwoma liniami kolejowymi:

 • linią kolejową Nr 009 (E-65) Warszawa – Gdańsk w km 3+523,73,
 • linią kolejową nr 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk
 • Port Północny w km 5+108,7

Ponadto inwestycja obejmuje budowę 12 obiektów inżynierskich:

 • Wiadukt WD-1 na węźle zespolonym „Straszyn”
 • Wiadukt WD-2 na węźle zespolonym „Straszyn”
 • Wiadukt WD-3 w Borkowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr.222
 • Estakada WE
 • Most nad rzeką Motławą M-1
 • Wiadukt na węźle „Olszynka” WD-4
 • Wiadukt WD-5a w ciągu drogi gminnej – ul.Jesionowej
 • Przepust nad Kanałem Wielkim (Wysokim) P-1
 • Wiadukt na węźle „Przejazdowo” WD-5
 • Wiadukt WD-6 w ciągu drogi powiatowej Nr.2236G w Koszwałach
 • Wiadukt w ciągu drogi gminnej w Koszwałach WD-7
 • Wiadukt na węźle „Koszwały” WD-8

Na omawianym odcinku przewidziano budowę i przebudowę następujących sieci:

 • kabli teletechnicznych ziemnych dalekosiężnych i miejscowych. Urządzenia wymagają
  przebudowy lub zabezpieczenia. Są to linie światłowodowe oraz kable miedziane
  ułożone bezpośrednio w ziemi lub w kanalizacji kablowej. Występują również szczątkowo
  elementy linii napowietrznych,
 • budowę kanalizacji do przeprowadzenia kabli przeznaczonych do sterowania ruchem,
 • budowę oświetlenia węzłów, MOP-u „Koszwały” wraz liniami zasilającymi,
 • przebudowę i budowę linii kablowych i napowietrznych SN 15 kV,
 • przebudowę i budowę linii kablowych i napowietrznych Nn 0.4 kV,
 • budowę linii kablowej nN zasilającej przepompownię,
 • budowę stacji transformatorowych słupowych do zasilania oświetlenia węzłów „Straszyn”
  „Olszynka” „Koszwały” i MOP-u Koszwały,
 • przebudowę stacji transformatorowej kontenerowej,
 • przebudowę 4 odcinków linii 110 kV wraz z budowa nowych słupów,
 • przebudowę 5 odcinków linii 400 kV wraz z budowa nowych słupów,
 • przebudowę odcinka ropociągu Pomorskiego o średnicy 800 mm z demontażem istniejącego,
 • przebudowę kabli łączności dalekosiężnej dla obsługi rurociągu ropy naftowej (kabel
  telekomunikacyjny i światłowodowy),
 • przebudowę sieci wodociągowej z rur z PE i magistral wodociągowych w zakresie
  średnic Dn 400 ÷ Dn 600 wraz z budową komór na magistrali wodociągowej,
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowę przepompowni
  ścieków na kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia z rur stalowych i z PE oraz
  przyłączy gazowych z rur stalowych i z PE,
 • budowę kanalizacji deszczowej z rur z Ŝywic poliestrowych z urządzeniami
  podczyszczającymi wody opadowe – osadniki piasku, studzienki z deflektorem,
  separatory,
 • budowę urządzeń wodnych w postaci poszerzonych rowów i przegród w rowach oraz
  zbiorników retencyjno – infiltracyjnych,
 • przebudowę układu rowów melioracyjnych,
 • przebudowę prawego wału rzeki Motławy,
 • przebudowę cieku Świętego Wojciecha i Borkowskiego,
 • likwidacje przejazdu kolejowego na ul. Żuławskiej,
 • przebudowę sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu estakady z linią kolejową Nr 226 do Portu
  Północnego,
 • przebudowę kabli teletechnicznych kolejowych wzdłuż linii kolejowej Nr 009 i 226,
 • budowę zabezpieczenia przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 226 i ul.
  Niegowskiej wraz z zasilaniem.
 • zagospodarowanie zieleni:
  • usunięcie części zieleni istniejącej kolidującej z robotami drogowymi, mostowymi i
   uzbrojeniem terenu na odcinkach budowy nowych jezdni, oraz realizacji węzłów,
  • realizację nowych nasadzeń uzupełniających, wprowadzanych w związku z
   ochroną środowiska, polepszenia klimatu akustycznego i walorów estetycznych trasy,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska:
  • ekrany akustyczne – wiadukt na węźle „Olszynka”
  • przezroczyste ekrany akustyczne oraz przesłonę ekologiczną na estakadzie
  • przejścia dla zwierząt
 • budowa przepustów na ciekach wodnych, rowach przydrożnych,
 • rozbiórka budynków mieszkalnych, gospodarczych.

Podstawowe parametry techniczne budowanej Obwodnicy:

 • Klasa techniczna – S droga ekspresowa
 • Ilość jezdni – dwie
 • Prędkość projektowana – 100 km/h
 • Szer. jezdni – 2 x 3.50m = 7.00 m
 • Szer. pasa awaryjnego – 2.5m
 • Szer. pasa rozdziału na trasie 5.0 m
 • Szer. pobocza ziemnego – 1.50 lub 1.90 m
 • Szer. korony – min 27.00 m
 • Pochylenie jednostronne jezdni na prostej 2.5%
 • Kategoria ruchu – KR 6
 • Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • Skrajnia pionowa nad drogą S 7 – 5.00 m

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.